SLIM VAT 2 podpisany przez Prezydenta – jakie zmiany czekają przedsiębiorców od października?

W październiku br. wejdą w życie kolejne uproszczenia w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Będzie to skutek wdrożenia tzw. pakietu SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT) obejmującego kilkanaście kolejnych zmian w przepisach ustawy VAT, które zostały w ostatnim czasie zatwierdzone przez Prezydenta. Jakich nowości powinni spodziewać się przedsiębiorcy?

SLIM VAT 2 – najważniejsze zmiany w VAT przyjęte przez Prezydenta

W tym miejscu warto zaznaczyć, że SLIM VAT 2 jest to kontynuacja udrażniania systemu rozliczeń VAT wdrażanego przez MF – pierwsza nowelizacja obejmująca szereg uproszczeń w VAT (w tym np. zmiany w zasadach rozliczeń faktur korygujących in minus) weszła bowiem w życie 1 stycznia br. Wśród zmian wprowadzonych do ustawy VAT w ramach SLIM VAT 2 znalazły się ostatecznie m.in.:

 • rezygnacja z trzymiesięcznego terminu od powstania obowiązku podatkowego na wykazanie podatku naliczonego i należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz dostaw krajowych podlegających odwrotnemu obciążeniu w tym samym okresie (m.in. wskutek pozytywnego dla podatników wyroku TSUE, o którym pisaliśmy tutaj),
 • wydłużenie okresu na skorzystanie z ulgi na złe długi – z dwóch do trzech lat,
 • kolejne doprecyzowanie w przepisach dotyczących transakcji łańcuchowych, tj. określenie miejsca „dostawy ruchomej”, gdy pierwszy lub ostatni podmiot organizuje transport lub wysyłkę,
 • umożliwienie przekazywania środków zgromadzonych na rachunku VAT między rachunkami VAT w różnych bankach podatnika oraz przeznaczenie ich na uregulowanie składki na KRUS,
 • wprowadzenie bardziej elastycznego odliczenia podatku naliczonego po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco”,
 • dopuszczenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania VAT zbycia nieruchomości w samym akcie notarialnym,
 • umożliwienie rozliczenia podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej poprzez dokonanie korekty deklaracji, w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

Dzięki SLIM VAT 2 bilet częściej będzie mógł zostać uznany za fakturę

W ramach SLIM VAT 2 przewidziano również zmianę dotyczącą zasad uznawania biletów za przejazd za faktury. Po nowelizacji rozporządzenia (tj. od 1 lipca br.) przewoźnik może uniknąć konieczności wystawiania na żądanie nabywcy faktur za przejazdy na trasie poniżej 50 km. Z drugiej strony, w przypadku przejazdu dla celów związanych z działalnością gospodarczą, nabywca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego na podstawie samego biletu, bez względu na liczbę przejechanych kilometrów.

Pierwsze przymiarki do Krajowego Systemu e-Faktur

Zmiany wprowadzone w ramach pakietu SLIM VAT 2 obejmują także nowości w fakturowaniu, które stanowią przygotowanie do wprowadzenia tzw. Krajowego Systemu e-Faktur. Mowa przede wszystkim o:

 • zniesieniu obowiązku wskazywania na fakturze korygującej słów „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA”, a także wskazywania przyczyny korekty,
 • wprowadzeniu korekty zbiorczych,
 • umożliwieniu wcześniejszego wystawienia faktur – podatnicy będą mogli wystawić fakturę nie wcześniej niż 60 dnia (a nie 30 jak dotychczas) przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi, otrzymaniem całości lub części zapłaty,
 • braku konieczności zamieszczania oznaczenia „DUPLIKAT” w sytuacji, gdy pierwotna faktura ulegnie zniszczeniu lub zaginie.

SLIM VAT 2 – od kiedy zmiany?

Większość wspomnianych wyżej uproszczeń zacznie obowiązywać od 1 października br. Jednakże zmiany dotyczące korekty importu towarów oraz neutralnego rozliczania importu usług, WNT oraz dostaw krajowych podlegających odwrotnemu obciążeniu zaczną obowiązywać już od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu