23 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia, które zawierają omówienie regulacji wprowadzonych w ramach tzw. pakietu SLIM VAT, wraz z przykładami ich praktycznego stosowania. Wśród nich znalazły się wyjaśnienia z zakresu prawidłowego stosowania nowych zasad rozliczania korekt in minus, obowiązujących od 1 stycznia br.

Nowe zasady rozliczania korekt in minus

Przypomnijmy, że od początku 2021 r. korekta podstawy opodatkowania lub podatku należnego uzależniona jest od łącznego spełnienia następujących warunków:

 • uzgodnienia warunków korekty z nabywcą,
 • spełnienia uzgodnionych warunków,
 • posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie i spełnienie warunków,
 • wystawienia faktury korygującej zgodnej z dokumentacją potwierdzającą uzgodnienie i spełnienie warunków.

W konsekwencji, podatnik nie dokona obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego dopóki nie wystawi faktury korygującej oraz nie spełni pozostałych warunków wskazanych wyżej.

Co istotne, wprowadzone do ustawy VAT pojęcia „dokumentacji”, „uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania” oraz „spełnienia” tych uzgodnionych warunków sprawiały podatnikom niemałe problemy interpretacyjne (mimo że z założenia, rozwiązania wprowadzane w ramach pakietu SLIM VAT miały służyć znacznym uproszczeniom). W odpowiedzi na pojawiające się liczne wątpliwości w tym zakresie, resort finansów w opublikowanych objaśnieniach poświęcił nowym zasadom rozliczania korekt in minus sporo uwagi.

Nowe zasady rozliczania korekt in minus – uzgodnienie i spełnienie warunków

W objaśnieniach resort finansów wskazuje na fakt, iż wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim umożliwienie podatnikom skorzystanie dla celów podatkowych z już posiadanej dokumentacji handlowej. Uzależnienie możliwości dokonania korekty in minus przez sprzedawcę od spełnienia trzech głównych przesłanek, tj. uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania lub VAT należnego, spełnienia uzgodnionych warunków oraz wystawienia faktury korygującej, spowodowane jest różnorodnością sytuacji, jakie występują w obrocie gospodarczym, np.:

 • często uzgodnienie warunków następuje w czasie zbliżonym do wystąpienia okoliczności uzasadniających gotowość sprzedawcy do obniżenia przysługującego mu wynagrodzenia,
 • powszechne są również sytuacje, w których strony zawierają umowy przewidujące możliwość przyznania rabatu w związku ze zdarzeniami, które wystąpią lub mogą wystąpić w przyszłości – wówczas szczególnie ważne jest umożliwienie dokonania korekty dopiero w momencie, gdy to zakładane zdarzenie się ziści,
 • możliwe jest również, że zdarzenie uzasadniające obniżenie ceny zaistniało już w przeszłości – tutaj istotne jest uzależnienie korekty podatku od faktu wystawienia faktury korygującej.

Nowe zasady rozliczania korekt in minus – dokumentacja

Czwartą przesłanką umożliwiającą dokonanie korekty in minus przez sprzedawcę jest posiadanie stosownej dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie warunków korekty oraz spełnienie uzgodnionych warunków. W objaśnieniach podatkowych czytamy, iż nie jest możliwe podanie zamkniętego katalogu dokumentów, które mogą stanowić takie potwierdzenie. Jako przykład podane zostały: „korespondencja mailowa, aneks do umowy, albo inny dokument handlowy potwierdzający uzgodnienie warunków transakcji, w tym potwierdzenie dokonania nabywcy zwrotu zapłaty lub kompensaty skorygowanej wartości transakcji.”

Nowe zasady rozliczania korekt in minus – alternatywne możliwości

Resort finansów wskazuje dodatkowo, podając praktyczne przykłady, że w uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokonanie korekty in minus na podstawie:

 • odpowiednio utrwalonych ustaleń ustnych (telefonicznych) z kontrahentem,
 • domniemanej akceptacji uzgodnienia/spełnienia warunków korekty,
 • wystawienia i dostarczenia faktury korygującej,
 • dokonania przelewu i zwrotu towarów,

wygaszenia zobowiązania z mocy prawa.Dodaj komentarz