Przedsiębiorcy, których dochody opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), mogą skorzystać z wynikających z ustawy o PIT ulg i odliczeń podatkowych. Zakres dostępnych ulg i odliczeń uzależniony jest przede wszystkim od wybranej formy opodatkowania (skala, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), a także m.in. od tego, czy przedsiębiorca rozlicza się sam, czy z małżonkiem. Oczywiście dla skorzystania z danej ulgi w PIT konieczne jest spełnienie określonych dla niej warunków.

Skala podatkowa – dostępne ulgi dla przedsiębiorców

Najwięcej ulg i odliczeń dostępnych jest dla przedsiębiorców, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej (podatek według stawki 17% do dochodu w wysokości 85 528 zł i 32% powyżej tej kwoty).

Przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego (PIT-36) przedsiębiorcy mogą w pierwszej kolejności dokonać odliczeń od dochodu. Wśród dostępnych opcji znajdują się m.in.:

  • darowizny przekazane na cele realizowane przez organizacje pożytku publicznego, na cele kultu religijnego czy też krwiodawstwa,
  • wydatki na używanie Internetu (w kwocie faktycznie poniesionej i udokumentowanej, nie wyższej jednak niż 760 zł – tzw. ulga na Internet),
  • wydatki na cele rehabilitacyjne czy też związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (tzw. ulga rehabilitacyjna),
  • zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne,
  • wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi mające na celu termomodernizację budynku mieszkalnego (tzw. ulga termomodernizacyjna),
  • darowizna na cele związane z walką z pandemią,
  • wydatki na innowacje (tzw. IP Box),
  • wydatki związane z badaniem i rozwojem (tzw. ulga B+R).

W dalszej kolejności przedsiębiorca może dokonać odliczeń od podatku. Na tym etapie odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki) oraz możliwe jest skorzystanie z ulgi prorodzinnej (tzw. ulgi na dziecko).

Opodatkowanie według skali podatkowej daje ponadto możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub z dzieckiem.

Ryczałt ewidencjonowany – dostępne ulgi dla przedsiębiorców

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych również pozwala na dość szerokie stosowanie dostępnych ulg i odliczeń podatkowych. Dla przedsiębiorców, którzy wybrali tę formę opodatkowania dostępne jest odliczenie m.in.: zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, darowizn, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na Internet, ulgi za darowiznę na walkę z pandemią, czy też ulgi termomodernizacyjnej.

Podatek liniowy – dostępne ulgi dla przedsiębiorców

W przypadku, gdy dochody przedsiębiorcy w całości opodatkowane są podatkiem liniowym, wówczas zasadniczo nie może on skorzystać z większości ulg i odliczeń od dochodu i podatku przewidzianych w ustawie o PIT. Jedyną możliwością obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku podatku liniowego jest odliczenie zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Sam podatek można natomiast zmniejszyć o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Wyjątkiem od powyższej reguły jest odliczenie przekazanych darowizn na cele kształcenia zawodowego szkołom publicznym, ulga termomodernizacyjna, ulga B+R oraz tzw. IP Box, które dostępne są również dla podatników, których dochody opodatkowane są podatkiem liniowym.

Karta podatkowa – dostępne ulgi dla przedsiębiorców

Obecnie najuboższą pod kątem możliwości skorzystania z ulg podatkowych formą opodatkowania jest tzw. karta podatkowa. W tym przypadku możliwe jest wyłącznie obniżenie podatku o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.Dodaj komentarz