Zwrot VAT możliwy już nawet w 15 dni

Od 1 stycznia 2022 roku część podatników może wybrać opcję zwrotu podatku od towarów i usług już nawet w 15 dni. Możliwość ta jest dostępna dla podatników, którzy spełnią szereg  warunków wynikających z ustawy VAT.

 

Nowy termin zwrotu VAT – podstawowe warunki

Zgodnie z nowymi przepisami, zwrot VAT może nastąpić w terminie 15 dni od dnia:

 • w którym upłynął termin do złożenia deklaracji VAT w przypadku złożenia:
  1. deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot VAT,
  2. korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji,
 • złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot VAT, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji.

O zwrot VAT w terminie 15 dni może ubiegać się podatnik, który jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i składa deklaracje co najmniej od roku, a także używa tylko kas online lub wirtualnych i zgłosił przynajmniej na 3 miesiące przed żądaniem zwrotu rachunek bankowy/SKOK zarejestrowany na białej liście podatników VAT.

Zwrot VAT w terminie 15 dni – warunki przedmiotowe

Z szybkiego zwrotu VAT skorzystają podatnicy, którzy poza ww. warunkami podstawowymi, spełnią także warunki przedmiotowe, tj.:

 • za 3 okresy rozliczeniowe (lub 1 okres rozliczeniowy – w przypadku rozliczeń kwartalnych), poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, udział procentowy
  • łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas on-line lub wirtualnych, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży brutto dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%,
  • otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu z tytułu sprzedaży brutto, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas on-line lub wirtualnych, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80% (w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. udział ten jest nie niższy niż 65%),
 • przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży brutto, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas on-line lub wirtualnych, za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50.000 zł.

Co istotne, łączną wartość sprzedaży brutto ustala się na podstawie danych wynikających z Centralnego Repozytorium Kas. Nie wlicza się do niej sprzedaży dokumentowanej fakturami, o których mowa w art. 106h ust. 2 ustawy VAT.

Szybki zwrot VAT – dodatkowe warunki

To jednak jeszcze nie wszystko – ustawodawca wprowadził bowiem kolejne warunki, od spełnienia których uzależniona jest możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot VAT w terminie 15 dni:

 • kwota różnicy podatku, wykazana przez podatnika, nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości podatku wynikającego ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas on-line lub wirtualnych,
 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie powinna przekraczać 3.000 zł,
 • w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 6d pkt 1 lit. a) ustawy o VAT (czyli złożenia pierwotnej deklaracji z wykazanym zwrotem), podatnik powinien złożyć deklarację przed upływem terminu do jej złożenia.

Spełnienie wszystkich powyższych warunków weryfikowane będzie z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa KAS. Jeżeli któryś z ww. warunków nie zostanie spełniony, podatnik otrzyma wówczas zwrot VAT w podstawowym 60-dniowym terminie.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu