Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Ulga na działalność badawczo-rozwojową, czyli tzw. ulga B+R daje podatnikom prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, które wcześniej zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jest to zatem wyjątkowo atrakcyjna zachęta do rozwijania firmy czy też szukania innowacyjnych rozwiązań.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Zasadniczo można wskazać trzy obszary działalności badawczo-rozwojowej:

 1. działalność badawczo-rozwojowa (działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań),
 2. badania naukowe (w tym badania podstawowe służące zdobywaniu nowej bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne oraz badania aplikacyjne, które mają prowadzić do opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia do nich znaczących ulepszeń),
 3. prace rozwojowe (działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń).

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Działalność badawczo-rozwojowa nie musi wiązać się z posiadaniem rozbudowanego laboratorium czy też zatrudnianiem specjalistów prowadzących skomplikowane badania. Ulga B+R jest skierowana do wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, którzy są opodatkowani podatkiem dochodowym i wprowadzają w swojej firmie nowe produkty lub też ulepszają już istniejące.

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi B+R musi spełnić dodatkowo następujące warunki:

 • musi ponosić koszty na działalność badawczo-rozwojową,
 • koszty te muszą stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych,
 • koszty te muszą mieścić się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych,
 • powinien wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej w prowadzonej ewidencji,
 • kwota odliczonych kosztów nie może przekraczać limitów wynikających z ustawy,
 • koszty kwalifikowane nie mogą zostać podatnikowi zwrócone w żadnej formie.

Koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R

Koszty kwalifikowane muszą spełniać warunki pozwalające na uznanie ich za koszty uzyskania przychodów. Katalog wydatków, które mogą stanowić koszty kwalifikowane został zawarty w ustawach o podatkach dochodowych. Zalicza się do nich przede wszystkim:

 1. wynagrodzenia pracowników w części związanej z działalnością badawczo-rozwojową oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne,
 2. nabycie specjalistycznego sprzętu (który nie stanowi środka trwałego) oraz materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze świadczone przez podmioty, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce,
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności B+R,
 5. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R.

Ulga B+R – jak z niej skorzystać?

Należy pamiętać, że kwota kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Jeżeli w danym roku podatnik osiągnie stratę lub wielkość dochodów jest niższa od kwoty odliczeń, wówczas nie traci on możliwości skorzystania z ulgi. Odliczenia będzie mógł dokonać w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych. Odliczenia podatnik dokonuje w zeznaniu rocznym na podstawie wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów kwalifikowanych.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu