Rejestracja spółek i ich cechy

Skomplikowane procedury rejestracji spółek osobowych i kapitałowych zazwyczaj wymagają pomocy firm posiadających doświadczenie w obszarze obsługi tych procedur. Poszczególne procesy w zależności od rodzaju spółki różnią się od siebie i nakładają na zarząd różne obowiązki. Na podstawie doświadczenia branżowego ACCO z Warszawy poniżej przedstawimy przydatne informacje na ten temat – od kluczowych po dodatkowe, lecz również istotne.

 

Charakter spółek osobowych i prawnych

Wśród spółek osobowych wyróżniamy:

 • cywilne – stanowiące najprostszą formę omawianej działalności; ich działanie opiera się na prowadzeniu przez dwóch lub trzech wspólników (osoby prawne i fizyczne) wnoszących własny wkład: wiedzę, kapitał, umiejętności;
 • jawne – nie mają osobowości prawnej, ale mają tzw. zdolność prawną, pozwalającą na nabywanie praw oraz zaciąganie zobowiązań;
 • partnerskie – kładące nacisk na współpracę między wspólnikami; zazwyczaj zakładają je osoby fizyczne w obszarze wolnych zawodów. Istotne jest, iż występuje tu pewne rozproszenie odpowiedzialności, gdyż każdy wspólnik jest odpowiedzialny tylko za własne działania;
 • komandytowe – posiadające podmiotowość prawną, zakładane przez dwie lub więcej osób, z których jedna przyjmuje funkcję komplementariusza (bierze na siebie całą odpowiedzialność i wiele obowiązków), a druga jest komandytariuszem (odpowiedzialność w tym wypadku jest ograniczona do tzw. sumy komandytowej, ponadto komandytariusz pozostaje bierny względem reprezentowania spółki). Obu funkcji nie może pełnić ta sama osoba;
 • komandytowo-akcyjne – w tym wypadku podobnie, zostaje wyłoniony komplementariusz, lecz drugą osobą jest akcjonariusz, który nie bierze odpowiedzialności za zobowiązania. W tym wypadku komplementariuszem oraz akcjonariuszem może być ta sama osoba.

Natomiast do spółek z osobowością prawną należą:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w tym wypadku może ją założyć jedna osoba, choć zazwyczaj osoba ta ma wspólników (fizycznych lub prawnych), natomiast odpowiedzialność za działania nie spada na wspólników, a na podmiot gospodarczy;
 • oraz akcyjne – w tym wypadku przedstawicieli nazywa się współakcjonariuszami. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za długi poza sytuacją, gdy długi poswatały w okresie, kiedy spółka była w organizacji.

Rejestracja poszczególnych podmiotów w każdym z wymienionych przypadków wygląda nieco inaczej. Warto tutaj wymienić podstawowe warunki i cechy.

Rejestracja spółek w zależności od ich rodzaju

Umowa rejestracyjna zabezpiecza spółkę i jej kapitał, dlatego ważne jest właściwe przygotowanie takiej umowy. Dokument powinien zawierać:

 • adres siedziby,
 • zakres działania,
 • dane wspólników (zgodnie z przyjętymi i podanymi wcześniej funkcjami),
 • wysokość kapitału początkowego,
 • inne informacje, jeżeli są wymagane i niezbędne do sfinalizowania formalności.

Po zebraniu wszystkich danych i sporządzeniu odpowiednich dokumentów może nastąpić wpis do KRS. Warto jednak nadmienić, że spółka:

 • cywilna – nie wymaga ani wpisu do KRS, ani rejestracji działalności gospodarczej, powstaje na podstawie umowy między wspólnikami; wówczas otrzymuje NIP i REGON. Wspólnicy muszą prowadzić działalność gospodarczą;
 • jawna i partnerska – również powstają na podstawie sporządzonej umowy;
 • komandytowa i komandytowo-akcyjna – w obu przypadkach umowa ma charakter notarialnego aktu. W drugim przypadku wymagany jest zakładowy wkład w wysokości co najmniej 50 000 zł (a także statut); wstępne umowy określają również m.in. uczestnictwo wspólników w zyskach;
 • z ograniczoną odpowiedzialnością – wymagany jest początkowy wkład o minimalnej wysokości 5 000 zł;
 • akcyjna – wymaga statutu (akt notarialny), aktu założycielskiego, powołania zarządu i rady nadzorczej oraz zgromadzenia kapitału o wartości co najmniej 100 000 zł.

W każdym z powyższych wypadków, poza s.c., po wpisie do KRS następuje również wnioskowanie o NIP i REGON oraz zgłoszenie do ZUS.

W czym może pomóc profesjonalna firma

Skomplikowany proces rejestracji niemal każdej spółki może być argumentem za skorzystaniem z usług firmy, która profesjonalnie zajmuje się tego typu czynnościami. Pomoc taka jest najczęściej kompleksowa, a poza przygotowaniem i złożeniem wniosku do KRS usługodawca może przygotować projekty korporacyjnych zgód, występuje do ZUS, US oraz załatwia formalności związane z uznaniem firmy za płatnika VAT. Ponadto NIP i REGON, gdy Klient sobie tego życzy, może zostać uzyskany przed rejestracją. Generalnie firma obsługująca cały proces zapewnia pomoc wszechstronną, bazującą na bieżących regulacjach prawnych.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu