Polski Ład: Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych

Już od 2022 roku niektóre podmioty będą zobowiązane do zapłaty nowej daniny – tzw. minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych. Ile będzie wynosił minimalny podatek dochodowy i kto będzie zobowiązany do jego zapłaty?

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych – dla kogo?

Minimalny podatek dochodowy ma dotyczyć podatników CIT (polskich rezydentów podatkowych), podatkowych grup kapitałowych oraz podmiotów prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, którzy:

 • poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 • wykażą niską dochodowość podatkową z tej działalności (poniżej 1%).

Minimalny podatek dochodowy – wyłączenia podmiotowe

Ze stosowania minimalnego podatku dochodowego mają być wyłączeni podatnicy, którzy mimo spełnienia jednego z ww. warunków są m.in.:

 • podmiotami rozpoczynającymi prowadzenie działalności, w roku rozpoczęcia działalności oraz kolejno następujących po sobie 2 latach podatkowych następujących bezpośrednio po tym roku – z zastrzeżeniem podmiotów utworzonych w wyniku niektórych form przekształceń (art. 19 ust. 1a ustawy CIT),
 • przedsiębiorstwami finansowymi w rozumieniu art. 15c ust. 16 ustawy CIT,
 • podatnikami, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy,
 • podmiotami funkcjonującymi w prostej strukturze organizacyjnoprawnej, bez rozbudowanych powiązań (tj. w których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka podatnik nie posiada udziałów/akcji w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu prawi i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym),
 • podmiotami wchodzącymi w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna ze spółek posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udziałów odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, jeżeli rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres oraz obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1%.

Podstawa opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym od osób prawnych

Podstawę opodatkowania zasadniczo stanowić będzie suma określonych w przepisie przychodów i kosztów, na którą składają się:

 • kwota odpowiadająca 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym,
 • poniesione na rzecz podmiotów powiązanych koszty finansowania dłużnego w takiej części, w jakiej koszty te przewyższają kwotę według wskazanego w przepisie wzoru,
 • wartość odroczonego podatku dochodowego wynikająca z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto,
 • poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów lub terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową koszty nabycia określonych usług lub praw materialnych (koszty objęte dotychczas limitowaniem na podstawie art. 15e ustawy CIT) w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 000 000 zł kwotę obliczoną według wzoru wynikającego z przepisu.

Stawka minimalnego podatku dochodowego

Stawka minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych będzie wynosić 10% podstawy opodatkowania.

Minimalny podatek dochodowy – terminy

Podatek ten będzie obliczany raz w roku i wpłacany na rachunek urzędu skarbowego w terminie złożenia deklaracji podatkowej (tj. do końca trzeciego miesiąca roku następnego). Zapłaconą kwotę podatku minimalnego za dany rok podatkowy będzie można odliczyć od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy CIT w zeznaniu podatkowym za kolejne 3 lata podatkowe.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu