Polski Ład: Podatek od przerzucanych dochodów

Polski Ład wprowadza wiele rozwiązań nieznanych dotychczas podatnikom. Jedną z takich nowości jest podatek od przerzuconych dochodów (art. 24aa ustawy o CIT). Rozwiązanie to ma zastąpić dotychczas stosowane ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych (art. 15e ustawy CIT).

Podatek od przerzucanych dochodów – podstawa opodatkowania

Za przerzucane dochody uznaje się koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego dotyczące:

  • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze,
  • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej i know-how,
  • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielone przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  • kosztów finansowania dłużnego związanego z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności: odsetek, opłat, prowizji, premii, części odsetkowej raty leasingowej, kar i opłat za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz kosztów zabezpieczenia zobowiązań, w tym kosztów pochodnych instrumentów finansowych,
  • opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.

Za powyższe uważa się również koszty w postaci odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także koszty przypisane w związku z udziałem w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych.

Kiedy wystąpi podatek od przerzucanych dochodów?

Za przerzucone dochody uznaje się koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego, jeżeli stanowią one należność tego podmiotu oraz:

  • faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez ten podmiot powiązany za rok, w którym otrzymał należność w państwie jego rezydencji jest niższy o co najmniej 25% kwoty podatku dochodowego, która byłaby od niego należna, gdyby dochody od tego podmiotu zostały opodatkowane z zastosowaniem stawki podatku 19%;
  • koszty te stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Jednocześnie wprowadzono zapis, zgodnie z którym w przypadku, gdy dochody (przychody) oraz koszty są traktowane jako osiągnięte lub poniesione przez co najmniej jeden inny podmiot lub co najmniej jedną inną osobę fizyczną, dla celów pkt 1 powyżej uwzględnia się podatek dochodowy faktycznie zapłacony przez te inne podmioty lub osoby fizyczne.

Co również istotne, opodatkowanie przerzucanych dochodów następuje pod warunkiem przekroczenia przez sumę kosztów poniesionych w roku podatkowym na rzecz podmiotów, w tym podmiotów niepowiązanych, progu 3% sumy kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie, przy czym do ustalania sumy tych kosztów nie stosuje się ograniczenia dotyczącego kosztów finansowania dłużnego.

Przepisów o opodatkowaniu przerzucanych dochodów nie stosuje się w zakresie, w jakim koszty stanowiące przedmiot opodatkowania zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego z kraju położonego w UE i EOG, prowadzącego w tym kraju podlegającą opodatkowaniu rzeczywistą działalność gospodarczą.

Podatek od przerzucanych dochodów – stawka i pomniejszenia podatku

Stawka podatku od przerzucanych dochodów wynosi 19%.

Tak obliczony podatek od przerzucanych dochodów pomniejsza się o:

  • kwotę zryczałtowanego podatku u źródła, pobranego przez podatnika tego podatku,
  • wartość odpowiadającą iloczynowi wartości kosztów finansowania dłużnego wyłączonych w spółce w roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów oraz stawki podatku obowiązującej podatnika w roku podatkowym.

Podatnicy podatku od przerzuconych dochodów są obowiązani obliczać ten podatek za rok podatkowy w zeznaniu rocznym i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie złożenia tego zeznania.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu