Polski Ład: Nowe ulgi na innowacje i rozwój firm dostępne od 1 stycznia 2022r.

W ramach nowelizacji ustaw podatkowych spowodowanych wejściem w życie Polskiego Ładu, przewidziane zostały zmiany w dostępnych dotychczas ulgach podatkowych oraz wprowadzenie nowych rozwiązań mających zachęcić przedsiębiorców do innowacyjności i rozwoju.

Nowości w uldze B+R

Polski Ład wprowadza możliwość odliczenia przez podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego w ramach znanej już ulgi B+R kosztów kwalifikowanych w wysokości do 200% poniesionych wydatków (w tym również wydatków dotyczących uzyskania i utrzymania patentu). Natomiast dla podatników nieposiadających takiego statusu ustawa przewiduje w dalszym ciągu możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych w wysokości 100%. Limit ten wzrośnie jednak do 200% w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło wraz ze składkami ZUS. Co więcej, możliwe będzie również jednoczesne skorzystanie z ulgi B+R oraz IP Box.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają tzw. ulgę na innowacyjnych pracowników przeznaczoną dla podmiotów prowadzących działalność B+R oraz będących płatnikami PIT. Będą oni mieli prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością B+R, nieodliczonych w roku wcześniejszym ze względu na stratę lub niewystarczający dochód, od zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe. Odliczenie to będzie przysługiwać w przypadku osób uzyskujących wynagrodzenie z tytułu umów o pracę lub umów cywilnoprawnych oraz praw autorskich.

Ulga na prototyp

Wprowadzona zostanie także ulga dająca możliwość odliczenia w zeznaniu rocznym od podstawy opodatkowania 30% kosztów poniesionych przez podatników prowadzących działalność B+R na:

  • produkcję próbną nowego produktu,
  • wprowadzenie nowego produktu na rynek, w tym uzyskanie certyfikatów i zezwoleń.

Ulga na robotyzację

Od 1 stycznia 2022 r. dostępna będzie także tzw. ulga na robotyzację, zakładająca możliwość odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych właśnie na ten cel. Kosztami poniesionymi na robotyzację będą koszty nabycia fabrycznie nowych robotów, maszyn i urządzeń peryferyjnych, wraz z kosztem nabycia oprogramowania i szkoleń pracowników.

Ulga na ekspansję

Kolejne rozwiązanie zakłada możliwość odliczenia do kwoty 1 mln PLN kosztów poniesionych na wydatki związane z ekspansją, a więc wydatki na:

  • uczestnictwo w targach,
  • działania promocyjne,
  • dostosowanie opakowań.

Jedynym warunkiem skorzystania z ulgi na ekspansję jest wzrost sprzedaży danego towaru o 30% w ciągu dwóch lat.

Ulga na IPO

Ulga na IPO jest przeznaczona dla polskich rezydentów podatkowych zamierzających wyemitować akcje w pierwszej ofercie publicznej, upubliczniając spółkę przez wprowadzenie jej akcji do obrotu giełdowego. Rozwiązanie to pozwoli odliczyć:

  • wydatki na przygotowanie prospektu w wysokości 150% poniesionych kosztów,
  • usługi doradcze, prawne i finansowe, które dadzą prawo do odliczenia 50% przy maksymalnym limicie 50 000 PLN netto.

Z ulgi będą mogły skorzystać zatem spółki akcyjne, które:

  • są polskimi rezydentami podatkowymi,
  • nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych,
  • zamierzają wyemitować dodatkowe akcje w pierwszej ofercie publicznej, upubliczniając spółkę przez wprowadzenie jej akcji do obrotu giełdowego.

Z ulgi można skorzystać tylko raz, jest ona bowiem skierowana do spółek nienotowanych wcześniej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ulga na CSR

Ulga na CSR (tj. Corporate Social Responsibility) przeznaczona będzie dla wszystkich przedsiębiorców ponoszących wydatki w ramach tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu. Umożliwi ona odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowych 50% kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe i naukę.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu