Polityka rachunkowości w Państwa firmie

Polityka finansowego prowadzenia firmy w pewnym stopniu jest pojęciem trudnym do zdefiniowania, wynikają z niej jednak jasne, wyraźnie sformułowane zasady. Pozwalają one w sposób pełny zapoznać się z wymogami, których spełnienie kształtuje solidną rachunkowość. Warto zaznaczyć, że zasady te zawsze wprowadzane są przez profesjonalne firmy księgowe do przedsiębiorstwa, dzięki czemu wszystkie działania nabierają zorganizowanego charakteru.

Czym jest polityka rachunkowości

Najkrócej mówiąc polityka rachunkowości to zasady, zgodnie z którymi prowadzone są wszelkie księgi finansowe. Określa więc ona wybrany sposób przyjętych praktyk i reguł, a nie zasad, o których mówią poszczególne ustawy. Należy podkreślić, że jest to dokument sporządzany najczęściej przez księgowego wraz z właścicielem firmy czy zarządem.

Ogólne zasady

Generalnym celem omawianej polityki jest ukazanie faktycznej sytuacji finansowej firmy. Dla ułatwienia tego zadania opracowano zbiór wytycznych, do których należy zasada:

 • istotności – nakładająca obowiązek umieszczania w sprawozdaniach informacji, które ułatwiają orientację w sytuacji finansowej i majątkowej firmy,
 • kontynuacji działania – co wynika z założenia, że w najbliższej przyszłości firma w dalszym ciągu będzie działać,
 • współmierności i memoriału – ujmowania kosztów i przychodów w momencie ich powstawania bez względu na to, kiedy następuje termin zapłaty (ujmuje się tutaj wszystkie operacje w danym okresie, które przyczyniały się w nim w sposób pośredni lub bezpośredni do powstawania przychodów),
 • wiarygodności – regularnej sprawozdawczości o sytuacji finansowej i majątkowej,
 • ostrożności – aktywów i konieczności dokonywania ich realistycznej wyceny oraz uznawania kosztów (gdy są rzeczywiście ponoszone) i przychodów (gdy są pewne),
 • ciągłości – dotyczy pasywów i aktywów, a dokładnie ich niezmienności (mieszczą się w niej również warunki zapewniające porównywanie informacji o finansach za wcześniejsze lata obrotu),
 • wyceny indywidualnej – również powiązana z pasywami i aktywami, a dotyczy ich osobnej wyceny,
 • zakazu kompensaty – nakazująca ograniczenia w zakresie kompensowania różnych kosztów pasywów i aktywów oraz przychodów i ich kosztów (dotyczy to m.in.: zbywania inwestycji, aktywów niefinansowych, różnic kursowych).

Polityka dotyczy też formy określającego ją dokumentu. Sporządzenie takiego dokumentu wymaga znajomości bieżących norm prawnych oraz uwzględnienia ewentualnych planowanych zmian w prawie, jeżeli zostały już zapowiedziane.

Jak spisać politykę rachunkowości

Ogólne zasady kreowania polityki rachunkowości wymagają zawarcia w w/w dokumencie następujących danych i zasad, które nakazują określić:

 • rok obrotowy oraz okresy w jakich będzie sprawozdawany,
 • zasady:
  • dokumentowania wszelkich operacji w postaci dowodów księgowych,
  • amortyzacji i wyceny obecnego majątku,
  • przeprowadzania inwentaryzacji w zakresie obecnego majątku,
  • archiwizowania dokumentacji oraz warunki jej udostępniania i przechowywania,
  • wyceny pasywów i aktywów wraz z ustalaniem wyników finansowych,
 • metody prowadzonego ewidencjonowania zapasów,
 • sposób prowadzenia i nadzoru nad księgami,
 • plan kont, a szczególnie podziału przychodów i kosztów,
 • system zabezpieczania i przetwarzania danych.

Przy powyższym istotne jest, że podczas kreowania polityki wyłania się również osobę, która będzie nadzorowała przestrzeganie wszystkich spisanych reguł i norm.

Zakres polityki finansowej

Polityka rachunkowości powinna zatem obejmować wszystkie działania dotyczące finansów i określać m.in.: obieg finansowy, plany kont, zasady archiwizowania dokumentów, amortyzacji środków trwałych, informować o księgowaniu kosztów z wcześniejszych lat i wiele więcej. Wyżej wymienione informacje powinny znaleźć się w stworzonym dokumencie, natomiast za nadzór nad polityką zawsze odpowiada wyznaczony kierownik jednostki w firmie. To ważne, ponieważ niedopełnienie powyższych obowiązków skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności karnej, o czym mówi art. 77. Ustawy o rachunkowości.

Dbając zatem wcześniej o istotne kwestie dotyczące własnego przedsiębiorstwa, możecie Państwo we współpracy z biurem księgowym dopełnić wszelkich formalności, aby móc skupić się na działaniach prorozwojowych.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu