Podręczny słownik pojęć z zakresu usług księgowych

Powszechnie wiadomo, że czynności powiązane z rozliczaniem firmy są skomplikowane i wymagają dużej wiedzy, a dodatkowo znajomości stale zmieniających się przepisów prawa. Utrudnienie stanowić też może wiele niezrozumiałych pojęć, w tym natury prawnej. Poniżej przedstawimy krótki słownik niektórych usług księgowych. Wybraliśmy naszym zdaniem najczęściej mylone lub nie w pełni rozumiane (mające wiele znaczeń). Warto zapoznać się z nimi również na potrzeby założenia i dalszego prowadzenia własnej firmy.

 

Pojęcia mniej i bardziej znane

Księgowość to specjalizacja, którą można studiować na uczelniach wyższych. Jak każda profesja, i ta posługuje się specjalistycznym językiem, który nie zawsze jest zrozumiały, w tym wypadku dla podatnika. Skupiając się na pojęciach wykorzystywanych w rozliczaniu różnego typu podatków i działalności firmy, poniżej przedstawiamy te, które są rozumiane w różny sposób, nie do końca jasne, ale także trudne do odróżnienia, a jednocześnie często używane:

 • przychód – stanowi całościowo pojęty wpływ na konto z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wybranych okresach rozliczeniowych, np.: miesięcznym, kwartalnym lub rocznym;
 • dochód – jest zyskiem, czyli kwotą która pozostaje po odliczeniu wszelkiego typu podatków, ale także np. amortyzacji czy ZUS; inaczej to różnica pomiędzy przychodami a łącznie poniesionymi kosztami podatkowymi;
 • koszty uzyskania przychodu – w trakcie pracy zużywa się zależnie od prowadzonej działalności: media, środki trwałe, komponenty, paliwo; wszystkie poniesione z tego tytułu koszty definiują wskazaną frazę;
 • brutto i netto – generalnie pojęcia te są oczywiste, a tutaj należy zaznaczyć, iż w przeciwieństwie do dochodu, od którego należy odliczać wiele różnych kosztów, pojęcia brutto i netto dotyczą wyłącznie opodatkowania;
 • obrót – to z kolei również wszelkiego typu wpływy z prowadzonej działalności – sprzedaży czy usług, lecz pomniejszone o zapłacony podatek dochodowy (tu także koszty nie odgrywają żadnej roli);
 • zysk – nie jest pojęciem potocznym określającym dochód czy przychód, ale właśnie z nim bywa mylony; jest on natomiast wynikiem finansowym o dodatnim znaku, co oznacza, że przychody przewyższyły koszty ich uzyskania (dla wielu przedsiębiorstw daje on podstawę do prognozowania, ale także inwestowania w firmę);
 • bilans – stanowi zestawienie pasywów i aktywów przedsiębiorstwa; wykonywany jest na początku i na końcu okresów rozliczeniowych, w tym w ramach usług księgowych;
 • funkcje rachunkowości – rachunkowość ma pełnić funkcję informacyjną, czyli generować szczegółowe informacje o przedsiębiorstwie; pozostałe funkcje wynikają z informacyjnej i są to: analityczna, optymalizacyjna, kontrolna, dowodowa, sprawozdawcza;
 • koszty finansowe – to wbrew pozorom nie wydatki na prowadzenie działalności; wiążą się w większym stopniu z kwestiami operacji bankowych i zobowiązań, kredytów lub odsetek;
 • storno – pojęcie raczej słabo znane, a określa się nim zapisy mające na celu usuwanie błędnych operacji księgowych;
 • środki trwałe – inaczej zwane aktywami, stanowią majątek firmy;
 • świadczenia na rzecz pracowników – istotne jest to, co obejmują, czyli: ZUS, koszty szkoleń, odzieży roboczej, dojazdu do pracy;
 • ulga podatkowa – pomniejsza podatek, który należy zapłacić; ulgi dotyczą zazwyczaj preferowanych przez rząd działań różnych lobby czy sektorów (zwykle użyteczności publicznej);
 • rachunek zysków i strat – jest to część sprawozdania finansowego przygotowywanego przez biura rachunkowe; obrazuje okresowy spadek lub wzrost wartości netto (generalnie jest to zestawienie kosztów i przychodów).

Powyżej przedstawiliśmy zaledwie ułamek pojęć, którymi operuje się w księgowości. Warto podkreślić, że sami księgowi stale poznają nowe określenia, wydawane są również specjalne słowniki. Na przykładzie Klientów ACCO z Warszawy wiemy, że taka wiedza również jest doceniana, znacznie usprawnia codzienną komunikację, dlatego chętnie wyjaśniamy wszelkie zawiłości.

Warto znać pojęcia z zakresu usług księgowych

Ten język jest trudny, nie ulega to wątpliwości, obarczony jest on bowiem dodatkowo wieloma przepisami prawnymi, które nierzadko można różnie interpretować. Zatem biegłość w pojęciach z zakresu rachunkowości pomaga księgowym w prowadzeniu rozmów, a Klientom dodatkowo ułatwia orientację w gąszczu pojęć i przepisów.

Język usług księgowych warto znać choćby po to, by właściwie interpretować zarówno bieżące zagadnienia dotyczące własnego przedsiębiorstwa, jak też zrozumieć planowane zmiany w ustawach czy zgłębiać poszczególne zagadnienia, jeżeli zainteresuje Państwa konkretna dziedzina, na przykład rozsądne gospodarowanie środkami trwałymi. Wszelkie niejasności można wtedy skonsultować ze specjalistą.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu