Podatek dochodowy – uproszczone zaliczki

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy to rozwiązanie dostępne zasadniczo dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, jednak wyłącznie opodatkowujących swoje dochody według skali. Ustawy o podatkach dochodowych przewidują dodatkowe warunki dla stosowania uproszczonych zaliczek, które nieco różnią się w zależności od statusu podatnika (osoba fizyczna lub osoba prawna). Uproszczenie w tym wypadku polega przede wszystkim na wpłacaniu przez cały rok zaliczki w określonej kwocie, natomiast rozliczenie rzeczywistego podatku za dany rok następuje dopiero w zeznaniu rocznym.

 

Uproszczone zaliczki w podatku dochodowym od osób fizycznych

W przypadku podatników będących osobami fizycznymi, zaliczki uproszczone oblicza się od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, który został zadeklarowany w zeznaniu rocznym złożonym w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy, w którym mają być opłacane zaliczki w tej formie.

Co ważne, jeżeli w zeznaniu tym nie został wykazany dochód lub jego wysokość nie przekraczała kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, wówczas pod uwagę bierze się dochód wykazany w zeznaniu rocznym za rok podatkowy poprzedzający dany rok podatkowy o 2 lata. Jeżeli również w tym roku nie został wykazany odpowiedni dochód, wówczas nie ma możliwości wyboru tej formy wpłacania zaliczek na PIT.

Zaliczki uproszczone oblicza się w następujący sposób:

  • od dochodu oblicza się podatek dochodowy przy zastosowaniu skali podatkowej lub podatku liniowego (19%) – w zależności od tego, jaka forma rozliczeń obowiązuje podatnika za dany rok,
  • tak obliczony podatek dzieli się przez 12 i zaokrągla do pełnych złotych.

Uproszczone zaliczki w podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczki uproszczone wynoszą 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli rok ten trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy, podatnicy mogą wpłacać zaliczki uproszczone w wysokości podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu, jednakże w proporcji, jaka przypada na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy.

W sytuacji, gdy w tym zeznaniu podatnik nie wykazał podatku należnego, może wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata. Jeżeli również w tym roku nie został wykazany podatek należny, wówczas nie jest możliwe wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej.

Zasady stosowania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy

Co istotne, podatnicy, którzy wybrali tę formę rozliczania z fiskusem zobowiązani są do stosowania jej przez cały rok podatkowy – nawet jeśli uzyskiwane dochody znacznie spadną, co będzie wiązało się z tym, że uproszczone zaliczki będą wyższe niż rzeczywiste zaliczki ustalane na podstawie osiąganych dochodów.

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy należy wpłacać bez wezwania co miesiąc w terminie do 20. dnia następnego miesiąca. Po zakończeniu roku należy dokonać rozliczenia podatku według zasad ogólnych (może powstać nadpłata lub niedopłata – w przypadku niedopłaty zaliczek, należy dopłacić różnicę wraz z odsetkami od zaległości podatkowych).

W tym miejscu warto dodatkowo wspomnieć, że od 1 stycznia 2019 r. nie ma już obowiązku informowania naczelnika urzędu skarbowego za pomocą specjalnego pisma o wyborze zaliczek uproszczonych za dany rok. Taka informacja przekazywana jest do urzędu skarbowego w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wpłacane były zaliczki w formie uproszczonej.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu