Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

Podatnik może upoważnić inną osobę do podpisywania i składania w jego imieniu deklaracji, zeznań czy informacji przekazywanych do administracji skarbowej. Jest to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, którego udziela się na specjalnie przeznaczonym do tego celu formularzu UPL-1 lub UPL-1P.

 

Kto może być pełnomocnikiem do podpisywania deklaracji podatkowych?

Zgodnie z art. 80a § 1 Ordynacji podatkowej, podatnik ma prawo ustanowić pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych (za deklarację podatkową zgodnie z Ordynacją podatkową uważa się również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do składania których zobligowani są podatnicy i płatnicy). Pełnomocnikiem takim może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona). Co istotne, jeżeli deklaracja zgodnie z przepisami prawa powinna być podpisana przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do jej podpisania jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. W tym miejscu warto również wskazać, iż podatnik może mieć kilku pełnomocników do podpisywania deklaracji.

Niezbędny formularz UPL-1 lub UPL-1P

Nie jest możliwe podpisywanie deklaracji podatkowych wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) lub pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1). Musi być ono udzielone na specjalnie przeznaczonych do tego drukach:

  • UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji przesyłanych elektronicznie; pełnomocnictwo to można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Papierowy formularz składa się lub wysyła do urzędu skarbowego właściwego dla mocodawcy w sprawach ewidencji podatników i płatników. Złożenie formularza UPL-1 nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji może być udzielone na oznaczony czas lub bezterminowo. Co istotne, jego zakresu nie można ograniczyć ze względu na rodzaj podatku.
  • UPL-1P – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych w formie papierowej; również to pełnomocnictwo może być przekazane w formie papierowej lub elektronicznie. Pełnomocnictwo papierowe przedkłada się w organie podatkowym właściwym w sprawach podatku, którego dotyczy dana deklaracja, a przesyłane elektronicznie – Szefowi KAS przez ePUAP. W odróżnieniu do UPL-1, ten formularz co do zasady podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 PLN (nie pobiera się jej przykładowo, gdy pełnomocnictwa udziela się członkowi najbliższej rodziny). Kolejną różnicą jest możliwość zawarcia w UPL-1P upoważnienia do podpisywania wszystkich deklaracji (dla różnych podatków), wszystkich deklaracji dotyczących danego podatku lub konkretnego rozliczenia. Pełnomocnictwo to może być udzielone na czas oznaczony lub bezterminowo.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji a odpowiedzialność pełnomocnika

Należy zauważyć, że zakres pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji jest bardzo wąski – zawiera tylko czynność podpisania deklaracji. W przypadku konieczności umocowania pełnomocnika także do wykonywania innych działań na rzecz podatnika, konieczne jest zawarcie odrębnego tytułu prawnego (np. udzielenie pełnomocnictwa szczególnego). W związku z powyższym, pełnomocnik na podstawie UPL-1 lub UPL-1P nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione w rozliczeniach czy też podatek wykazany w podpisanej przez niego deklaracji. Co więcej, organy nie mogą żądać od niego uregulowania zaległości podatkowych wynikających z deklaracji. Wszelkie skutki prawno-podatkowe związane z danymi ujawnionymi w deklaracji obciążają podatnika.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu