25 maja br. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy Prawo bankowe. Jest to zapowiadana druga część uproszczeń dla podatników VAT, znanych pod nazwą SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT). Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, zmiany przewidziane w projekcie mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

SLIM VAT 2 – zapowiedź dalszych uproszczeń w VAT

Jak wskazują autorzy projektu, celem planowanych zmian w VAT ma być przede wszystkim dalsze uproszczenie rozliczeń tego podatku. Pakiet SLIM VAT 2 ma być również odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców kierowanych do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministerstwa Finansów w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski w komunikacie z 28 kwietnia 2021 r. opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów poinformował, że zmiany pod zbiorczym hasłem SLIM VAT 2 podzielono na 5 obszarów:

 • prostsze fakturowanie,
 • przyjazne odliczanie VAT,
 • VAT w obrocie międzynarodowym – korzyści i pewność prawa,
 • VAT – łatwiejszy obrót nieruchomościami,
 • poprawa płynności w MPP i ulga złe długi.

Jakie zmiany przewidziane zostały w pakiecie SLIM VAT 2?

W projekcie ustawy wprowadzającej pakiet SLIM VAT 2 znalazły się zmiany dotyczące m.in.:

 • odliczania VAT od każdego biletu jednorazowego za przejazd, niezależnie od liczby przejechanych kilometrów, a nie jak dotychczas – przy minimum 50 km,
 • wprowadzenia regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub WDT będzie określać wyraźnie, której wysyłce należy przypisać wysyłkę lub transport,
 • likwidacji warunku uzależniającego odliczenie podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny od wykazania VAT należnego w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy (implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku TSUE w sprawie C-895/19 A),
 • umożliwienia podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonanie korekty deklaracji, w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył podatku w prawidłowej wysokości,
 • rozliczania tzw. ulgi na złe długi – na ten moment szczegóły zmian nie są jeszcze znane,
 • definicji „państwa członkowskiego” i „terytorium Unii Europejskiej” (w związku z Brexitem),
 • odliczania 100% VAT od wydatków na samochody w zakresie wydłużenia terminy na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika), w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres,
 • odliczania VAT po upływie terminu na odliczenie „na bieżąco” poprzez rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia poprzez korektę deklaracji,
 • opcjonalnej możliwości składania oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruch nieruchomości w akcie notarialnym,
 • kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,
 • możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.

Pakiet SLIM VAT 2 – kiedy możemy spodziewać się wejścia w życie nowych przepisów?

Jak wynika z zapowiedzi, planowany termin przyjęcia omawianego projektu przez Radę Ministrów oraz skierowania go do Sejmu to III kwartał bieżącego roku. Zmiany miałyby natomiast wejść w życie już od stycznia 2022 r. – tak wynika z deklaracji wiceministra finansów Jana Sarnowskiego, która pojawiła się we wspomnianym wyżej komunikacie na stronie internetowe Ministerstwa Finansów.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu