Likwidacja środka trwałego – skutki podatkowe na gruncie CIT

Zdarzają się sytuacje, kiedy korzystanie ze środka trwałego staje się niemożliwe lub też nieopłacalne. W takich wypadkach niezbędne jest przeprowadzenie likwidacji takiego składnika majątku, która będzie wiązała się z określonymi konsekwencjami na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Co warto wiedzieć o rozliczaniu likwidacji środka trwałego na gruncie CIT?

 

Istotny jest powód likwidacji środka trwałego

Co istotne, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy CIT, z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli utraciły one przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. W związku z powyższym, jeżeli podatnik dokona zmiany rodzaju działalności, która spowoduje, że używany dotychczas środek trwały niezamortyzowany w całości nie będzie już przydatny w jego codziennej pracy, wówczas straty powstałej w wyniku tej likwidacji nie ujmie w kosztach uzyskania przychodów.

Jednocześnie strata powstała w wyniku likwidacji środka trwałego może być kosztem podatkowym, jeżeli jest ona ekonomicznie i gospodarczo uzasadniona. Powodem likwidacji środka trwałego mogą być bowiem np. wysokie koszty eksploatacji danego składnika majątku, konieczność wykonania kosztownej modernizacji, czy też jego działanie w oparciu o przestarzałą technologię. Z drugiej strony do likwidacji mogą doprowadzić także zdarzenia losowe, jak pożar, kradzież czy nawałnica. W takim wypadku, by strata z likwidacji środka trwałego mogła stanowić koszt uzyskania przychodu, nie może być ona spowodowana winą lub zaniedbaniem podatnika.

Koszty likwidacji środka trwałego

Jak wynika z art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy CIT, kosztem uzyskania przychodów nie mogą być straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych. W związku z powyższym wysokość straty z likwidacji środka trwałego stanowiącą koszt podatkowy ustala się na podstawie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – kosztem będzie bowiem wartość netto środka trwałego, tj. wartość początkowa pomniejszona o naliczone odpisy amortyzacyjne. Podkreślenia wymaga fakt, iż strata taka nie powstanie w przypadku likwidacji środka trwałego, który został całkowicie zamortyzowany.

Co więcej, w sytuacji, gdy likwidacja spowodowana jest względami ekonomicznymi lub jest racjonalnie uzasadniona, wówczas do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można także wydatki poniesione w związku z samą czynnością likwidacji (np. koszty złomowania, koszty demontażu, koszty transportu etc.).

Likwidacja samochodu stanowiącego środek trwały

Nieco inne zasady w zakresie rozliczania strat przy likwidacji obowiązują w przypadku środków trwałych będących samochodami (osobowymi i ciężarowymi). W takim wypadku do kosztów uzyskania przychodów zalicza się tę część straty, która wcześniej nie była pokryta sumą odpisów amortyzacyjnych, jednak konieczne jest spełnienie dodatkowego warunku – likwidowany samochód musi być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem (tak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy CIT). Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, wówczas strata powstała w wyniku jego likwidacji nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów.

Likwidacja starego środka trwałego w związku z nową inwestycją

Jeżeli natomiast likwidacja środka trwałego związana jest z nową inwestycją (np. konieczne jest zlikwidowanie starego środka trwałego, żeby zrobić miejsce pod nowy składnik majątku), wówczas strata związana z likwidacją również może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Co istotne, strata taka będzie stanowiła koszt pośredni – nie należy uwzględniać jej w wartości początkowej nowego środka trwałego, podczas gdy wydatki na fizyczną likwidację takich środków trwałych (np. rozbiórka czy demontaż) uznaje się za składowe takiej wartości podatkowej.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu