Likwidacja spółek na przykładzie spółki akcyjnej

Proces likwidacji spółek akcyjnych przeprowadzany jest nierzadko w celu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, zatem nie stanowi o zakończeniu działalności. Pomimo tego aby zlikwidować spółkę należy spełnić określone wymagania i rozwiązać umowę, na podstawie której spółka powstała. Następnie wdrażane jest postępowanie likwidacyjne skutkujące wykreśleniem spółki z rejestru KRS. Wszystkie czynności są ściśle regulowane ustawowo, do ich poprawnego wykonania niezbędna może okazać się pomoc prawna.

 

Główne powody do likwidacji spółki

Przyczyny likwidacji spółek mogą jednocześnie być po części warunkami, które należy spełnić, aby przeprowadzić rozwiązanie działalności. Znajdują się wśród nich:

 • planowane przeniesienie siedziby poza granice Polski,
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu, najczęściej z przyczyn niezależnych od funkcjonowania spółki,
 • upadłość,
 • planowana transformacja,
 • zapisy statutowe, mogące między innymi określać powołanie na określony czas, który się zakończył,
 • osiągnięcie celu, dla którego spółka powstała (na przykład w branży deweloperskiej na czas prowadzenia prac dotyczących konkretnej inwestycji),
 • a także inne przyczyny powiązane z przepisami prawa.

Na podstawie powyższego widać, że rozwiązanie spółki nie wynika wyłącznie z jej nierentowności czy innych przyczyn. Bywa bowiem tak, że likwidacja jest jednym z etapów rozwoju i przeobrażeń.

Poszczególne kroki

Etapy prowadzące do rozwiązywania spółek zaczynają się w sądzie rejestrowym, gdzie wszczyna się dedykowane postępowanie. Następnie:

 • ustanawia się tak zwanych likwidatorów, którzy zastępują dotychczasowy skład zarządu,
 • walne zgromadzenie przygotowuje bilans otwierający planowany proces,
 • likwidację ogłasza się dwukrotnie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • wzywa się wierzycieli z sześciomiesięcznym terminem zgłaszania wierzytelności,
 • sporządza się raport podsumowujący,
 • po wypełnieniu powyższych obowiązków następuje wykreślenie z KRS.

Wspomniani likwidatorzy są nimi w zależności od charakteru spółki. Takimi osobami (także w sp. z o.o i komandytowo-akcyjnych) są zazwyczaj członkowie zarządu.

Pomoc prawna w likwidacji spółek

Wiele firm konsultingowych, w tym ACCO z Warszawy, specjalizuje się w pomocy prawnej w zakresie likwidacji spółek. Jest to wymagający proces, w którym wykwalifikowani specjaliści stanowią bezpośrednie wsparcie dla zarządu, nierzadko przejmują wszelkie czynności powiązane także z restrukturyzacją i transformacją. Kontaktują się z sądem, powiadamiają wierzycieli, reprezentują spółkę wobec innych osób. Istotnym elementem działań tych specjalistów jest także sporządzanie raportów ze wszystkich wykonywanych czynności. Jest to znaczny nakład pracy, obejmujący szereg działań, które muszą być wykonane bezbłędnie. Dlatego też pomoc prawna jest szczególnie ceniona i pożądana przez przedsiębiorców.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu