Kto i kiedy ma obowiązek wprowadzić i stosować procedurę MDR?

Od 1 stycznia 2019 r. w Polsce obowiązują przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (tzw. przepisy MDR), nakładające na podatników wiele dodatkowych obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek posiadania – w określonych przypadkach – wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, określanej w skrócie procedurą MDR.

Procedura MDR – co to takiego?

Procedura MDR jest to wewnętrzny zbiór sformalizowanych zasad funkcjonujących w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej podmiotu, którego celem jest przeciwdziałanie niewywiązywaniu się z obowiązków nakładanych na podatników przez przepisy MDR. Obowiązek jej posiadania określa art. 86l ust. 1 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, procedura MDR powinna zawierać w szczególności:

  • określenie czynności, środków lub działań podejmowanych w celu stosowania przepisów MDR oraz wypełniania obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych (jak np. powołanie pełnomocnika do spraw stosowania przepisów MDR),
  • identyfikacja i weryfikacja schematów podatkowych (tj. powinna określać schematy postępowania w zależności od tego, czy podatnik będzie występował w roli promotora, wspomagającego czy też korzystającego),
  • zasady wykonywania obowiązków firmy obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych,
  • określenie zasad upowszechniania i pogłębiania wśród pracowników jednostki wiedzy z zakresu schematów podatkowych,
  • określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów dotyczących schematów podatkowych,
  • określenie zasad przechowywania dokumentów i informacji,
  • określenie zasad kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów o schematach podatkowych oraz zasad postępowania określonych w wewnętrznej procedurze.

Procedura MDR – dla kogo obowiązkowa?

Obowiązek wprowadzenia i stosowania procedury MDR mają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

  • będące promotorami,
  • zatrudniające promotorów lub
  • faktycznie wypłacające im wynagrodzenie,

których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln PLN.

Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów z dnia 31 stycznia 2019 r. (Objaśnienia), do posiadania procedury MDR nie są zobowiązani korzystający zatrudniający doradców (w tym doradców podatkowych/radców prawnych) na umowę o pracę, a także nabywające od podmiotów trzecich usługi doradztwa podatkowego. Zgodnie z Objaśnieniami: obowiązek posiadania procedury wewnętrznej znajdzie natomiast zastosowanie w przypadku podmiotu, który zatrudnia osobę fizyczną (np. dyrektora finansowego) i wypłaca jej wynagrodzenie, a osoba ta działa w charakterze promotora w stosunku do innych podmiotów np. z grupy kapitałowej […] fakt zapłaty przez korzystającego za usługę doradztwa podatkowego nie generuje obowiązku posiadania procedury wewnętrznej, jeżeli efekty tego doradztwa są wykorzystywane wyłącznie w jego działalności (a nie np. udostępniane również innym podmiotom np. z grupy kapitałowej).

 

Jakie sankcje za brak procedury MDR?

Za niewprowadzenie wewnętrznej procedury MDR przez podmioty do tego zobowiązane grozi kara do 2 mln zł. Jeśli podmiot zobowiązany nie wprowadzi procedury wewnętrznej, a dodatkowo promotor będący osobą fizyczną zatrudnioną lub faktycznie otrzymującą wynagrodzenie od takiego podmiotu naruszy swoje obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych (co zostanie stwierdzone prawomocnym wyrokiem), sankcja może urosnąć nawet do 10 mln zł.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu