Kolejne zmiany w VAT – co przyniesie pakiet e-commerce?

Wraz z kolejną nowelizacją ustawy VAT w życie ma wejść tzw. unijny pakiet e-commerce. Jednakowe przepisy mają być wdrożone także w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, co w założeniu ma przyczynić się do wyrównania szans firm z krajów członkowskich w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich. Jakie zmiany obejmuje pakiet e-commerce?

Pakiet e-commerce – platformy elektroniczne z nowymi obowiązkami

Dotychczas towary o niskiej wartości zakupione przez różnego rodzaju platformy internetowe, sprowadzane z krajów trzecich (tj. spoza Unii Europejskiej) korzystały ze zwolnienia z VAT dla tzw. małych przesyłek, a więc takich, których wartość nie przekraczała 22 euro. Zgodnie z założeniami pakietu e-commerce, zwolnienie to ma zostać zlikwidowane. Jednocześnie mają zostać wprowadzone uproszczone zasady rozliczania VAT od przesyłek o wartości poniżej 150 euro. Dużą zmianą w tym zakresie będzie natomiast nadanie czynnego udziału w zakupie i sprzedaży pośrednikom, czyli elektronicznym platformom sprzedażowym.

Podmioty takie będą zobowiązane do opodatkowania VAT transakcji sprzedaży towarów, jeżeli:

  • towary o wartości nieprzekraczającej 150 euro są importowane z kraju trzeciego przez podatników UE na rzecz konsumentów UE,
  • towary bez względu na ich wartość znajdują się na terenie UE, ale sprzedawane są przez przedsiębiorcę niemającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium UE.

Pakiet e-commerce nałoży nowe obowiązki także na operatorów pocztowych

W sytuacji, gdy towar o wartości poniżej 150 euro importowany z kraju trzeciego nie został wcześniej opodatkowany VAT, obowiązek rozliczenia VAT będzie ciążył na operatorze pocztowym. Oznacza to, że będzie o zobligowany do pobrania podatku od nabywcy oraz zadeklarowania go w specjalnej deklaracji.

Zmiana MOSS na OSS i szerszy katalog usług

Kolejna zmiana dotyczy rozliczania VAT za pomocą tzw. MOSS – Mini One Stop Shop. W ramach pakietu e-commerce MOSS zostanie przekształcony w OSS, który pozwoli na rozliczanie szerszego niż dotychczas katalogu usług oraz sprzedaży wysyłkowej na nowych zasadach (o czym piszemy w dalszej części artykułu). Do usług rozliczanych przez OSS dołączą usługi, które opodatkowane są w miejscu konsumpcji, w tym np. związane z nieruchomościami czy restauracyjne.

Nowe zasady rozliczania sprzedaży wysyłkowej

Pakiet e-commerce likwiduje pojęcie sprzedaży wysyłkowej i wprowadza dwa nowe rodzaje transakcji:

  • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (tzw. WSTO) – czyli sprzedaż B2C towarów znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej (np. sprzedaż przez polską firmę do osoby fizycznej we Francji),
  • sprzedaż na odległość towarów importowanych (tzw. SOTI) – czyli sprzedaż B2C na terytorium UE towarów importowanych spoza UE (np. sprzedaż towaru sprowadzanego z Chin przez polską firmę na rzecz osoby fizycznej z Niemiec).

Jednocześnie ma zostać wprowadzony jeden limit obligujący do rejestracji do celów VAT w kraju nabywcy – będzie on wynosił 10 000 euro na sprzedaż B2C dla usług i towarów. Co ważne, limit ten jest liczony dla wszystkich krajów członkowskich łącznie. Jednocześnie, dzięki wprowadzeniu OSS będzie istniała możliwość zadeklarowania zagranicznego VAT przez sprzedawcę w kraju jego siedziby.

Pakiet e-commerce – kiedy wejdzie w życie?

Zgodnie z zapowiedziami, pakiet e-commerce ma wejść w życie 1 lipca 2021 r. Jednakże możliwe jest przesunięcie nowelizacji ustawy VAT w tym zakresie do 1 września 2021 r.

E-commerce – projekt objaśnień

Na stronie Ministerstwa Finansów ogłoszone zostały prekonsultacje objaśnień podatkowych do e-commerce w VAT. Już na tym etapie można zapoznać się z projektem takich objaśnień, które mają stanowić – zgodnie z zapowiedzią MF – praktyczny przewodnik po e-commerce.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu