Kiedy należy wykazać zakup licencji w VAT?

Podatnicy nabywający licencje do oprogramowania muszą zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe rozliczenie takiego zakupu w VAT. Moment wykazania takiej transakcji w JPK_VAT – zarówno przy zakupie od dostawcy krajowego, jak i przy nabyciu od dostawcy z innego państwa – będzie bowiem zależał od wielu czynników, w tym np. rodzaju licencji, okresu, na jaki została udzielona, czy też od momentu zapłaty.

Zakup licencji – okres odliczenia zależy od momentu powstania obowiązku podatkowego

Dokonując rozliczenia zakupu licencji w VAT, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, iż jednym z warunków odliczenia VAT naliczonego z otrzymanej faktury jest powstanie po stronie sprzedawcy obowiązku podatkowego w odniesieniu do nabywanych towarów lub usług (zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy VAT). W związku z powyższym w celu ustalenia momentu powstania prawa do odliczenia VAT z takiej faktury w pierwszej kolejności należy wyznaczyć moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do nabywanej licencji. Co istotne, w przypadku licencji określenie tego momentu może okazać się dość kłopotliwe. Dlaczego?

Zakup licencji a moment powstania obowiązku podatkowego

W obecnie obowiązujących przepisach nie znajdziemy szczególnego sposobu powstania obowiązku podatkowego przy udzielaniu licencji. W związku z powyższym, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia takich usług powstaje na zasadach ogólnych, wynikających z art. 19a ust. 1-3 i 8 ustawy VAT, a zatem:

  • w momencie otrzymania całości lub części zapłaty (w odniesieniu do otrzymanej kwoty) – w przypadku otrzymania zapłaty przed wykonaniem usług lub
  • w momencie wykonania usługi.

Dodatkowo w odniesieniu do niektórych licencji zastosowanie może znaleźć art. 19a ust. 3 ustawy VAT, który mówi o tym, że usługę, dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się natomiast za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

O ile moment, o którym mowa w punkcie 1 powyżej nie powinien rodzić żadnych wątpliwości, o tyle wykonanie usługi z punktu 2 w przypadku licencji może zależeć przede wszystkim od zapisów umowy licencyjnej, które mogą się od siebie dosyć znacząco różnić (np. w zakresie tego, na jaki okres licencja jest udzielana, czy strony ustalają okresy rozliczeniowe z tytułu korzystania z licencji, kiedy dochodzi do udzielenia licencji etc.).

Rodzaje licencji i moment powstania obowiązku podatkowego

W praktyce gospodarczej najczęściej można zaobserwować następujące rodzaje licencji:

  • licencja czasowa (np. na rok) bez okresów rozliczeniowych – w takim wypadku organy podatkowe stoją na stanowisku, iż obowiązek podatkowy powstaje ostatniego dnia okresu obowiązywania licencji, chyba że wcześniej dokonano wpłaty z tytułu jej wykonania,
  • licencja czasowa (np. na rok) z okresami rozliczeniowymi (np. co 3 miesiące) oraz opłatami okresowymi, od wniesienia których zależy prawo do korzystania z narzędzia – uznaje się, że dla tego typu licencji obowiązek podatkowy powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, chyba że wcześniej dokonano wpłaty za ten okres rozliczeniowy,
  • licencja bezterminowa (tzw. licencja wieczysta) – organy podatkowe uznają, że w przypadku licencji udzielanych bezterminowo obowiązek podatkowy powstaje już w momencie jej udzielenia, chyba że wcześniej dokonano wpłaty z tytułu jej udzielenia (czyli np. w momencie przekazania odpowiednich dokumentów lub kluczy umożliwiających korzystanie z licencji).
Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu