Zgodnie z zasadą ogólną, wywóz towarów z Polski do innego kraju Unii Europejskiej na rzecz unijnego podatnika jest uznawany za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT). W przypadku tego typu transakcji, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy. Warto jednak pamiętać, że przy zastosowaniu procedury call-off stock, dostawę uznaje się za dokonaną dopiero w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na unijnego kontrahenta.

Magazyn call-off stock – co to takiego?

Od 1 lipca 2020 r. polscy podatnicy VAT mogą korzystać z instytucji określanej jako magazyn call-off stock. Zastąpiła ona wcześniej wykorzystywane tzw. magazyny konsygnacyjne.

Procedurę tę stosuje się wyłącznie w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych. W ramach standardowego WDT towary są sprzedawane przez polskiego podatnika na rzecz podatnika z innego państwa UE i są transportowane z Polski do innego kraju UE. Polski podatnik rozpoznaje WDT w Polsce, natomiast podatnik unijny WNT w swoim kraju.

W praktyce często ma miejsce tzw. nietransakcyjne przemieszczenie towarów (np. z Polski do magazynu w Niemczech), które również rodzi obowiązek rozliczenia WDT i WNT – w takim przypadku nie ma nabywcy, a opodatkowaniu podlega samo przemieszczenie towarów z jednego państwa UE do drugiego. Co ważne, w sytuacji, gdy polski podatnik przemieszcza swoje towary do inne państwa członkowskiego, wówczas taka transakcja rodzi dla niego obowiązek zarejestrowania się w tym państwie do celów VAT.

Jeżeli w dalszej kolejności polski podatnik dokonałby dostawy tych towarów dla niemieckiego podatnika w Niemczech, wówczas dostawa ta byłaby uznana za dostawę krajową w Niemczech i jako taka podlegałaby opodatkowaniu VAT według stawek obowiązujących w tym kraju.

Procedura magazynu call-off stock pozwala uniknąć obowiązku rejestracji do VAT w innym państwie UE w związku z przemieszczeniem towarów. W takim przypadku bowiem dostawa wewnątrzwspólnotowa ma miejsce dopiero z momentem pobrania towarów z magazynu przez nabywcę.

Procedura magazynu call-off stock – jakie warunki?

Z procedurą magazynu call-off stock mamy więc do czynienia, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. dotyczące sprzedającego:
  • sprzedający jest podatnikiem zarejestrowanym do VAT UE,
  • wysyłka lub transport towarów odbywa się między dwoma różnymi państwami członkowskimi UE i jest realizowana przez tego podatnika lub osobę trzecią działającą na jego rzecz,
  • w momencie dokonania przemieszczenia towarów sprzedający musi mieć zamiar dokonania późniejszej dostawy tych towarów (już po wprowadzeniu ich do magazynu),
  • sprzedający nie może mieć siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego UE, do którego przemieszcza towary,
 2. dotyczące nabywcy:
  • nabywca musi być podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT UE w państwie, do którego transportowane są towary i musi być on znany dostawcy już na etapie rozpoczęcia transportu towarów,
 3. dodatkowe wymogi formalne:
  • dostawca i nabywca muszą zawrzeć porozumienie, z którego wynika, że nabywca jest uprawniony do nabycia towarów z magazynu call-off stock,
  • przemieszczenie towarów musi zostać zarejestrowane w ewidencji specjalnie prowadzonej do tych celów,
  • dostawca musi podać numer VAT UE nabywcy w składanej informacji podsumowującej.

W przypadku braku spełnienia któregokolwiek z ww. warunków, zastosowanie procedury magazynu call-off stock nie jest możliwe. To z kolei wiąże się z koniecznością rozliczenia przemieszczenia i późniejszej dostawy towarów zgodnie z zasadami przedstawionymi powyżej (WDT w Polsce, WNT w innym kraju członkowskim, dostawa krajowa w tym kraju członkowskim).

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu