Jakie limity podatkowe obowiązują w 2022 r.?

W ustawach podatkowych znajdziemy kilka istotnych limitów, które determinują m.in. sposób odprowadzania danego podatku czy też pozwalają na pewne uproszczenia w rozliczeniach z fiskusem. Limity te zmieniają się co roku, przede wszystkim z uwagi na fakt, iż określone zostały przez ustawodawcę w walucie obcej (euro), a ich przeliczenia dokonuje się po kursie ze wskazanego w ustawie. Jak kształtują się podstawowe limity dla podatników w 2022 r.?

 

Kurs dla limitów podatkowych w 2022 r.

Limity wskazane w ustawach PIT, CIT oraz VAT przelicza się zasadniczo po kursie z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego. W związku z powyższym, aby prawidłowo określić wysokość poszczególnych limitów obowiązujących w 2022 r. należy przyjąć kurs euro z 1 października 2021 r., tj. 4,5941 (Tabela nr 191/A/NBP/2021 z dnia 2021-10-01).

Mały podatnik w VAT

Ustawa VAT przewiduje pewne uproszczenia (przykładowo możliwość skorzystania z tzw. kasowej metody rozliczania VAT) dla tzw. małych podatników. Za małego podatnika uznaje się natomiast podmiot, którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. W 2022 r. limit dla małego podatnika w VAT wynosi 5.418.000 zł (podczas gdy w 2021 r. wynosił on 5.513.000 zł).

W tym miejscu warto również wspomnieć o odrębnym limicie dla pośredników prowadzących m.in. przedsiębiorstwa maklerskie czy też zarządzających funduszami inwestycyjnymi, który wynosi 45.000 euro. Limit ten w 2022 r. kształtuje się na poziomie 207.000 zł (podczas gdy w 2021 r. wynosił on 203.000 zł).

Mały podatnik w podatkach dochodowych

Również ustawy o podatkach dochodowych przewidują status małego podatnika, który pozwala na korzystanie z określonych uproszczeń (jak np. rozliczanie stawką 9% CIT). W tym wypadku wynosi on jednak 2.000.000 euro i liczony jest jako wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku od towarów i usług, osiągnięta w poprzednim roku podatkowym. Ze statusu małego podatnika w podatkach dochodowych w 2022 r. mogą zatem skorzystać podatnicy, których sprzedaż wraz z VAT nie przekroczyła w 2021 r. kwoty 9.188.000 zł (w 2021 r. limit ten wynosił 9.031.000 zł).

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez podatników PIT

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, których wartość sprzedaży z VAT przekroczyła w 2021 r. limit 2.000.000 euro są zobowiązani począwszy od 2022 r. prowadzić księgi rachunkowe (zamiast podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Limit ten w 2022 r. wynosi 9.188.200 zł (podczas gdy w ubiegłym roku była to kwota 9.030.600 zł).

Amortyzacja jednorazowa de minimis

W ustawach o podatkach dochodowych przewidziana została możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji do kwoty 50.000 euro. Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika lub rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Limit jednorazowej amortyzacji de minimis w 2022 r. wynosi 230.000 zł (limit ten w 2021 r. wynosił 226.000 zł).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i wybrali tę formę rozliczeń z fiskusem lub których przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyły w roku poprzednim równowartości 2.000.000 euro. W związku z powyższym w 2022 r. limit dla ryczałtu wynosi 9.188.200 zł (podczas gdy w 2021 r. wynosił 9.030.600 zł).

Ryczałt rozliczany miesięcznie

Z kwartalnego rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać podatnicy, których sprzedaż nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 euro. W 2022 r. limit ten wynosi 918.820 zł (podczas gdy w 2021 r. wynosił on 903.060 zł).

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu