Grupy VAT dostępne od 2022 roku?

Wszystko wskazuje na to, że w 2022 roku do polskiego systemu prawnego wprowadzone zostanie uproszczenie w postaci tzw. grup VAT. Zgodnie z zapowiedziami początkowo z nowej konstrukcji będą mogły skorzystać podatkowe grupy kapitałowe w rozumieniu przepisów ustawy CIT oraz podmioty zagraniczne powiązane z takimi grupami, posiadające w Polsce oddziały.

Grupy VAT – co to takiego?

Główna zasada funkcjonowania grupy VAT jest zbliżona do założeń podatkowej grupy kapitałowej w podatku dochodowym od osób prawnych. Ma ona umożliwić rozliczanie się z podatku od towarów i usług przez kilka podmiotów (formalnie będącymi odrębnymi bytami prawnymi) tak, jakby były jednym podatnikiem VAT. Zgodnie z założeniami grupa VAT będzie zatem składała jednego zbiorczego JPK_VAT zamiast odrębnych plików kontrolnych dla poszczególnych członków grupy VAT.

Rozwiązanie to zostało przewidziane w Dyrektywie VAT i zostało już zaimplementowane m.in. w Niemczech, Czechach, na Węgrzech i Słowacji – Polka ma być 28 krajem członkowskim Unii Europejskiej stosującym tę konstrukcję w systemie VAT.

Kiedy powstanie grupa VAT?

Zgodnie z zaproponowanym przez Ministerstwo brzmieniem przepisów dotyczących grup VAT, rozwiązanie to będzie dostępne wyłącznie dla podatkowych grup kapitałowych w rozumieniu ustawy CIT, spełniających następujące warunki:

  • Istnienie pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę VAT powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych,
  • zawarcie w umowie podatkowej grupy kapitałowej dodatkowego postanowienia mówiącego o tym, że PGK będzie również grupą VAT,
  • wyznaczenie przedstawiciela reprezentującego grupę VAT,
  • prowadzenie rejestru transakcji wewnątrzgrupowych w formie elektronicznej do celów kontrolnych.

Jak widać, grupa VAT w proponowanym obecnie kształcie, to rozwiązanie przeznaczone dla wąskiej grupy podatników – przede wszystkim ze względu na konieczność oparcia grupy VAT o podatkową grupę kapitałową (która wymaga spełnienia ściśle określonych przesłanek, w tym m.in. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek musi wynosić co najmniej 500 tys. PLN). Jednakże, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa, docelowo rozwiązanie to ma zostać upowszechnione i grupy VAT będą dostępne dla każdej formy prawnej, w tym dla małego i średniego biznesu.

Grupy VAT – jakie korzyści dla podatników?

Grupa VAT to przede wszystkim znaczne korzyści finansowe dla jej członków. Wśród najważniejszych uproszczeń dla podatników VAT tworzących grupę VAT można bowiem wymienić:

  • brak opodatkowania VAT czynności wewnątrzgrupowych,
  • składanie jednego JPK_VAT dla całej grupy VAT przez spółkę dominującą, która również płaci podatek,
  • ograniczenie formalności poprzez brak obowiązku wystawiania faktur dla transakcji wewnątrzgrupowych,
  • brak obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla transakcji wewnątrzgrupowych.

Jak wskazuje natomiast samo Ministerstwo Finansów w komunikacie na swojej stronie internetowej, „Grupowanie VAT to możliwość zarządzania podatkiem naliczonym i zwrotami tego podatku, co korzystnie wpływa na cash flow w ramach całej struktury.”

Grupy VAT dostępne od 2022 roku

Przepisy umożliwiające tworzenie grup VAT mają wejść w życie z początkiem 2022 roku. Należy przy tym pamiętać, że opisane wyżej warunki dla utworzenia grupy VAT, jak i funkcjonowania samej grupy mogą jeszcze ulec zmianie – przepisy w obecnym kształcie mają bowiem charakter roboczy i mogą ulec zmianom w toku dalszych prac. O tym, jaki ostatecznie kształt przyjmą zapewne dowiemy się dopiero na podstawie projektu ustawy przygotowywanego przez rząd.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu