Czym jest i jak działa IP Box?

Podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową mogą obecnie skorzystać z tzw. IP Box (Intellectual Property Box), a więc z preferencji, jaką jest opodatkowanie dochodów uzyskanych z wytworzonych lub ulepszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej według stawki 5% podatku dochodowego. Kogo dotyczy to rozwiązanie i jakie warunki należy spełnić, by móc z niego skorzystać?

 

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż IP Box obejmuje zamknięty katalog praw własności intelektualnej:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do zarobkowego korzystania z niej,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Co również istotne, by możliwe było skorzystanie z IP Box, prawa te powinny zostać wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej.

IP Box – dla kogo?

Z IP Box mogą skorzystać zasadniczo zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych (z wyjątkiem tzw. ryczałtowców). Warunkiem jest, by dany podmiot prowadził działalność badawczo-rozwojową, która skutkuje wytworzeniem, ulepszeniem lub rozwinięciem ww. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Dodatkowo konieczne jest prowadzenie przez podatnika odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP, zgodnie z art. 24e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT i art. 30cb ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT.

IP Box – jak to działa?

W pierwszej kolejności podatnik powinien zidentyfikować wszystkie kwalifikowane prawa własności intelektualnej, które posiada oraz dokonać oceny, czy zostały one wytworzone przez niego w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej lub też nabyte i następnie rozwinięte/ulepszone w ramach takiej działalności.

Następnie należy obliczyć wysokość dochodu, jaki został osiągnięty z każdego z kwalifikowanych praw – będą to przychody podchodzące z:

 • opłat lub należności z umowy licencji, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności,
 • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności,
 • prawa uwzględnionego w cenie sprzedaży produktów lub usług,
 • odszkodowań za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa.

W kolejnym kroku konieczne jest obliczenie tzw. kwalifikowanego dochodu z praw własności intelektualnej, który jest wyrażony jako iloczyn dochodu z praw oraz tzw. wskaźnika nexus.

Wyliczenia wskaźnika nexus dokonuje się zgodnie ze wzorem:

n = (a + b) x 1,3 / (a + b + c + d)

Poszczególne litery wzoru oznaczają koszty:

a – działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym IP;

b – nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, od podmiotu niepowiązanego, wskazanego w art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (analogicznie art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT);

c – nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, od podmiotu powiązanego wskazanego w art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT (analogicznie art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT);

d – nabytego przez podatnika kwalifikowanego IP.

Ostatnim krokiem jest ustalenie podstawy opodatkowania preferencyjną stawką IP Box (5% podatku dochodowego). Podstawę tę stanowi suma wszystkich kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej uzyskanych w danym roku podatkowym (skorzystanie z IP Box jest możliwe dopiero w zeznaniu rocznym, zatem dochody uzyskane w trakcie roku z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegają opodatkowaniu zgodnie z pierwotnie obraną formą opodatkowania).

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu