Co z GTU przy usługach kompleksowych?

Czy w przypadku tzw. usług kompleksowych, to znaczy takich, w których skład mogą wchodzić m.in. towary lub usługi objęte obowiązkiem oznaczenia kodem GTU, podatnicy VAT powinni stosować takie oznaczenie w jednolitym pliku kontrolnym VAT?

GTU – co to takiego?

GTU to specjalny kod, którym należy oznaczyć dostarczane towary lub świadczone usługi w JPK_V7. Kod ten określa przynależność niektórych towarów i usług do jednej z trzynastu wyodrębnionych grup. GTU dotyczy bowiem tych towarów i usług, które z punktu widzenia administracji podatkowej są bardziej wrażliwe na oszustwa podatkowe (jak np. dostawa paliw i olejów napędowych, odpadów, urządzeń elektrycznych czy też pojazdów czy części samochodowych).

Kiedy mamy do czynienia z usługami kompleksowymi?

W ustawie o VAT nie znajdziemy definicji usług kompleksowych. W orzecznictwie i doktrynie uznaje się jednak, że jest to szereg różnych czynności, które zmierzają do realizacji jednego głównego celu. Pojedyncza czynność traktowana jest jako element składowy całej czynności kompleksowej tylko wówczas, gdy cel świadczenia tej dodatkowej usługi jest zdeterminowany przez główną czynność i gdyby nie ta czynność główna, to nie byłoby potrzeby wykonywania czynności dodatkowej. W przypadku usług kompleksowych, czynności składowe (pomocnicze) nie stanowią celu samego w sobie, ale są jedynie krokiem/etapem prowadzącym do pełnego zrealizowania usługi głównej.

Temat usług kompleksowych i prawidłowego ich opodatkowania stanowił przedmiot wielu interpretacji indywidualnych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 11 września 2017 r. (sygn. 0112.KDIL1-3.4012.248.2017.2.AP) czytamy, że: „co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną czynność, czynność ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia czynności nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną czynność kompleksową obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej czynności wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu czynności kompleksowej.”

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 2 września 2019 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.285.2019.1.SJ) wskazał natomiast, że usługa, która „może zostać uznana za usługę o charakterze złożonym, podlega opodatkowaniu jednolitą stawką podatku od towarów i usług, która jest właściwa dla świadczenia podstawowego, głównego.”

Usługi kompleksowe a właściwy kod GTU

Ujmując daną fakturę w JPK_V7 należy zatem przeanalizować, czy wymienione na niej towary i/bądź usługi są częścią jednego większego świadczenia, czy raczej odrębnymi usługami lub dostawami towarów. Jeżeli okaże się, że stanowią one usługę kompleksową, wówczas nie ma potrzeby umieszczania kodu GTU w JPK_V7. Co istotne, powyższe zostało potwierdzone przez Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach zawartych na stronie internetowej resortu (tzw. pytania i odpowiedzi dotyczące nowego JPK) na przykładzie kompleksowej usługi spedycji, a także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 kwietnia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.632.2020.2.PG). Interpretacja dotyczyła naprawy i serwisowania pojazdów, a organ interpretacyjny wskazał, że skoro w analizowanej sprawie mamy do czynienia z kompleksowym świadczeniem usług (naprawą i serwisem pojazdów), w skład których wchodzą usługi pomocnicze wymienione w pkt a-f lub części wymienione w załączniku nr 15 do ustawy VAT, to podatnik nie powinien wskazywać kodów GTU w JPK_V7.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu