Ceny transferowe za 2020 rok – kto i kiedy powinien przygotować dokumentację?

Podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi powinni przygotować lokalną dokumentację cen transferowych (tzw. local file) zasadniczo w ciągu dziewięciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Co więcej, w tym samym terminie powinni złożyć również oświadczenie potwierdzające sporządzenie dokumentacji i rynkowość stosowanych cen transferowych oraz deklarację TPR, czyli ujednoliconą informację o stosowanych cenach transferowych. Podobnie jak w zeszłym roku, obecnie również podatnicy zyskali dodatkowe trzy miesiące na dopełnienie tych obowiązków. W związku z powyższym, dla większości podatników termin na sporządzenie dokumentacji local file upływa 31 grudnia 2021 r.

Progi dokumentacyjne dla cen transferowych 2020

Obecnie podatnik ma obowiązek posiadać dokumentację cen transferowych dla transakcji jednorodnej, której wartość netto w danym roku przekroczyła 10 mln zł (w przypadku transakcji towarowych i finansowych) lub 2 mln zł (dla transakcji usługowych oraz innego rodzaju). Co ważne, wskazane wyżej progi należy rozpatrywać osobno dla transakcji sprzedażowych i zakupowych.

Jednorodny charakter transakcji zależy od jej głównych parametrów, jak np.:

  • przedmiot i przebieg transakcji (w tym angażowane aktywa, funkcje i ryzyka),
  • warunki, na jakich została zawarta transakcja,
  • zastosowana metoda weryfikacji cen transferowych.

Wskazane wyżej progi dotyczą zatem tzw. transakcji kontrolowanych (tj. jednorodnych gospodarczo i ekonomicznie), przy czym bez znaczenia pozostaje liczba podmiotów powiązanych, z którymi taka transakcja jest realizowana, czy też liczba powiązanych z daną transakcją dokumentów.

Jak liczyć wartość transakcji kontrolowanych?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, sposób ustalenia wartości transakcji kontrolowanej zależy od jej rodzaju. Przykładowo w przypadku pożyczek i kredytów analizować należy wartość kapitału wynikającego z umowy. Dla transakcji towarowych i usługowych podstawę stanowić będą natomiast otrzymane/wystawione faktury, zawarte umowy, inne dokumenty (jeżeli brak jest faktur) lub ewentualnie wartość zrealizowanych płatności.

Nie każda transakcja przekraczająca ustawowy limit wiąże się z obowiązkiem dokumentacyjnym

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji krajowych, pod warunkiem, że podmioty powiązane realizujące daną transakcję kontrolowaną spełniają łącznie następujące warunki:

  • nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego z CIT,
  • nie korzystają ze zwolnienia dla dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie SSE oraz dochodów uzyskanych z działalności określonej w decyzji o wsparciu,
  • nie poniosły straty podatkowej.

Do dokumentacji lokalnej potrzebna analiza porównawcza lub analiza zgodności

Od początku 2019 r. analiza cen transferowych stała się obowiązkowym elementem wszystkich dokumentacji cen transferowych (z wyjątkiem tych objętych mechanizmem tzw. safe harbour). W związku z powyższym, w sytuacji przekroczenia progów dokumentacyjnych dla transakcji (odpowiednio 10 mln i 2 mln zł), podatnik zobowiązany jest do sporządzenia analizy porównawczej lub analizy zgodności (jeżeli sporządzenie benchmarku nie jest możliwe lub właściwe).

Co istotne, analizę porównawczą oraz analizę zgodności należy aktualizować nie rzadziej niż co 3 lata – chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany. Powyższe może oznaczać, iż nawet jeśli nie upłynęły 3 lata od sporządzenia ostatniej analizy porównawczej/analizy zgodności, w wyniku zawirowań związanych z COVID-19 konieczne będzie zaktualizowanie posiadanych dokumentacji za rok 2020. O tym, że rok 2020 jest wyjątkowy dla cen transferowych świadczy chociażby fakt, że OECD wydała w grudniu 2020 r. specjalne wytyczne w zakresie analizy cen transferowych w warunkach pandemii COVID-19.

Skuteczna Księgowość

Oferujemy usługi przeglądów księgowych i wyprowadzania zaszłości księgowych. Zapewniamy pełne wsparcie, opiekę Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.

Wynikiem naszych usług jest sprawdzona, rzetelna dokumentacja księgowa, prawidłowe naliczenia podatków i prawidłowo sporządzone deklaracje podatkowe oraz uzgodnione rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jeżeli Klient stwierdzi, że faktycznie powstały u niego jakiekolwiek zaległości lub też nie jest pewny czy rozliczenia są prowadzone prawidłowo

tel: +48 22 734 76 00
fax: +48 22 724 34 36
poczta@acco.eu